• 1
  • 2
Prev Next
Thermal Spray Intelligence Platform
FOC
Coatings for the Aeronautic Industry
Riblet-Surfaces for Improvement
PROCETS
TECNIOSPRING EUROPEAN PROJECT
CPT Opportunities
3D Tooling

Avís Legal

Avís legal


Aquestes condicions generals, regulen l’ús del servei del web d’Internet a http://www.cptub.com amb finalitats informatives. L’ús d’aquesta pàgina atribueix la condició d’usuari del mateix i expressa l’adhesió d’aquest a totes les condicions generals des del moment en que s’accedeix. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les condicions generals.

Objecte
Mitjançant el web, el Centro de Projecció Tèrmica (d’ara endavant, CPT), facilita als usuaris l’accés i ús de diferents servis i continguts a disposició dels usuaris del web.
El CPT, es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la pàgina, així com la modificació o eliminar alguns serveis i utilitats.

Condicions d’accés
El web del CPT és totalment gratuït pels seus usuaris.
-    L’usuari ha de comprometre’s a utilitzar la pàgina correctament i d’acord a la llei i ha d’abstenir-se d’una utilització il•lícita del mateix.
-    L’usuari respondrà de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el CPT pugui patir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions sotmeses a les condicions generals.
-    El CPT no es fa responsable del mal ús del web i d’irregularitats a l’ordinador de l’usuari. Tan mateix, el CPT tampoc es responsabilitza en cap cas de contingut, informació o imatges que no depenguin de la seva pàgina.
-    El CPT rebutja qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’enllaços publicats a la seva pàgina o en dades personals que es puguin recollir en els mateixos.

Avís Legal: LSSICE
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:
Centre de Projecció Tèrmica (CPT).
Director: Josep Maria Guilemany
Facultat de Química / Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal•lúrgica (Universitat de Barcelona)
c/Martí i Franqués, 1 08028 Barcelona
Tel.: 93-402.13.02 Fax: 402.16.38
Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Avís legal
L’ús d’aquesta pàgina web per a qualsevol persona li atribueix la condició d’USUARI.
El CPT, mitjançant aquest Avís Legal, estableix les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general del lloc web per part de tots els USUARIS, de tal manera que l’accés i ús d’aquest, implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades i incloses en aquest Avís Legal.
L’USUARI d’Internet interessat en el web del CPT, ha de llegir detinguda i atentament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden patir modificacions.
El CPT es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense avís previ, qualsevol modificació o actualització de continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del seu espai a Internet.

1.Informació general del lloc web del CPT i els seus continguts
Si el tipus de contingut o servei sol•licitat ho requereix, s’accedeix de manera segura al lloc web del CPT mitjançant l’adreça electrònica http://www.cptub.com.
La gestió, els continguts i els fitxers dependents d’aquest espai web són responsabilitat del CPT. Puntualment o de manera permanent, pot haver excepcions amb altres adreces que permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant la pàgina web del CPT. 
Per posar-se en contacte amb el CPT, es pot fer per correu postal  tradicional (a l’adreça indicada anteriorment), per telèfon (93-402.13.02) o mitjançant el correu electrònic JLIB_HTML_CLOAKING .

2. Objecte del lloc web del CPT
El CPT crea i dissenya aquest espai web per donar a conèixer i permetre l’accés general a tots els USUARIS d’Internet a la informació, activitats i diferents serveis, propis o de tercers, oferts per aquest Centre en els àmbits d’actuació i les funcions que li són pròpies.

3. Mitjans d’accés al lloc web
El CPT informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministres de tercers, inclosos el transport mitjançant xarxes de telecomunicacions, fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon i, per tant, l’accés pot ser suspès, anul•lat o resultar ser inaccessible per motius tècnics.
El CPT es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc web en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors en el subministrament elèctric o per qualsevol altre causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, se’ls hi comunicaria als USUARIS que poguessin patir alguna pèrdua d’informació emmagatzemada en diferents serveis.
El CPT no es responsabilitza en cap cas de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, ni la continuïtat del seu lloc web.
El CPT permet l’accés a determinats serveis de manera exclusiva pels USUARIS, amb requisits previs de registre i acceptació de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.
L’USUARI pot accedir de manera gratuïta i lliure al lloc web, exceptuant el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP), contractada pel seu compte.

4. Ús del lloc web
L’USUARI accepta que l’ús d’aquesta pàgina web estigui exclusivament sota la seva responsabilitat.
L’USUARI es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el CPT posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme de les presents condicions generals.
L’USUARI que no posi atenció a aquest missatge d’avís, es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els seus propis equips informàtics si aquest lloc web ha estat utilitzat de manera indeguda o negligent. El CPT no n’és el responsable.
L’USUARI no farà ús del lloc web amb finalitats lascives als béns del CPT o de qualsevol altre manera que sobrecarregui, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinària) o productes i aplicacions (programari) del CPT o de tercers, en el seu cas.

5. Continguts
En l’aplicació del que es disposa a la legislació vigent, concretament, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, el CPT treballa per a que les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu espai web compleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització , accessibilitat i ús de tota la informació, continguts i serveis. A aquest efecte, s’ha de tenir en compte la data d’actualització que s’indica en cada un dels continguts.

6. Enllaços de tercers al lloc web del CPT
L’USUARI d’Internet que vulgui introduir un enllaç des del seu lloc web al del CPT haurà d’obtenir la seva prèvia autorització per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:
-    L’enllaç o link únicament es vincularà amb la pàgina principal, excepte autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària.
-    Queda totalment prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus en el lloc web que permetin la visualització d’informació, activitats, serveis o productes mitjançant diferents adreces d’Internet a les presents en el lloc web.
-    No s’autoritza en cap cas:
•    La presentació d’una pàgina del lloc web a una finestra que no pertanyi al CPT mitjançant framing.
•    La inserció d’una imatge difosa al lloc web a una pàgina que no és del CPT mitjançant in line linking.
-    El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a la llei, la moral o l’ordre públic.
-    En cap cas es realitzaran, des del lloc web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes del CPT, ciutadans, clients, interessats, membres del personal o de la qualitat del seus serveis o qualsevol altre professional de tot el territori de l’Estat espanyol.
D’acord el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Agència de Protecció de Dades sobre la difusió d’informació que conté dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per evitar la inclusió d’enllaços que no compleixin la normativa de protecció de dades, així com la resta de la normativa vigent.

7. Propietat Industrial i Intel•lectual
Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web http://www.cptub.eu són de titularitat exclusiva del CPT o de tercers amb autorització prèvia pel seu ús.
El CPT explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt de continguts difosos en el seu espai web que són objecte de propietat intel•lectual, en termes legalment establerts, amb les excepcions previstes a l’article 13 del Reial Decret legislatiu 1/1996 del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual. Qualsevol ús o reproducció d’aquests continguts (o d’altres que es puguin incloure en el futur) per part de les persones usuàries, han de fer un seguiment de les previsions respectant les limitacions de la normativa citada.
Els continguts digitals o digitalitzats d’aquest espai web amb drets de propietat intel•lectual sense restricció del CPT o de domini públic, es posen de manera telemàtica a disposició del públic per un ús consistent en l’estudi, la còpia o la redistribució, citant expressament l’autor. A més, es distribuiran en els mateixos termes, sempre i quan per la seva naturalesa, no perjudiquin el funcionament normal del CPT ni afectin l’interès públic o general en els termes legalment establerts. Aquest apartat no és aplicable als documents subjectes a drets de propietat intel•lectual o industrial per part de tercers.
S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest espai web, sempre i quan resulti correcte i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada a l’apartat anterior. Tot i així, en determinades ocasions, el CPT pot indicar de manera explícita que és necessari sol•licitar una autorització expressa. En aquests casos la sol•licitud corresponen ha d’enviar-se per escriu a l’adreça indicada al punt 1.
No s’admetrà en cap cas, sense autorització prèvia:
-    L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudicis al CPT d’acord amb les disposicions vigents.
-    L’ús comercial dels continguts del lloc web del CPT.
-    L’ús de marques, signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del lloc web.
Les persones físiques o jurídiques poden cedir els seus drets d’explotació sobre obres per que una còpia digitalitzada d’aquestes sigui posada a disposició del pública de manera telemàtica, sense restriccions tecnològiques o metodològiques, i lliures per ser utilitzades amb qualsevol propòsit, estudiades, copiades, modificades i redistribuïdes, sempre i quan les obres derivades es distribueixin en els mateix termes.

8. Publicitat
La informació que es pugui oferir mitjançant aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i les actes que han de ser publicades o difoses en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris o butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.
El CPT no es fa responsable de les opinions de tercers que hagin estat publicades als mitjans de comunicació i/o que puguin ser difoses a través d’aquesta pàgina.

9. Responsabilitat
L’USUARI respondrà, en qualsevol cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el CPT pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions a les que queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que li siguin aplicades.

9.1. Accés al lloc web
El CPT no es responsabilitza dels danys de perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’USUARI que portin causa d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
9.2. Protecció de dades personals
El CPT garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, LOPD) i en el seu reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
El CPT posa a disposició dels USUARIS la Política de Privacitat de l’Entitat amb informació detallada.
En compliment de la LOPD 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, INFORMEM a l’USUARI que les dades caràcter personal que faciliti, inclosa l’adreça electrònica, i que resulten necessàries per a la formalització, gestió administrativa i resolució de consultes que es puguin plantejar, s’incorporaran en un fitxer automatitzat la  titularitat i la responsabilitat corresponents al CPT.
L’USUARI pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i disposició sobre les seves dades a través de l’adreça electrònica JLIB_HTML_CLOAKING .
9.3. Qualitat del servei del lloc web
En qualsevol cas, correspon a l’USUARI la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials i perillosos (virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu). El CPT no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant l’ús d’aquest espai web. 
9.4. Continguts
El CPT no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’USUARI o a tercers amb motiu de les actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.

10. Legislació i Jurisdicció aplicable
Les presents condicions d’accés estan subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l’accés al lloc web, l’USUARI i el CPT acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona amb renuncia a qualsevol altre fur general o especial que pogués correspondre’ls-hi.